FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक नं १८ माइन्युट

2079/80 05/02/2023 - 16:37 PDF icon minute18.pdf

कार्यपालिका बैठक नं १७ माइन्युट

2079/80 05/02/2023 - 16:36 PDF icon minute17.pdf

कार्यपालिका बैठक नं १६ माइन्युट

2079/80 05/02/2023 - 16:36 PDF icon minute16.pdf

कार्यपालिका बैठक नं १५ माइन्युट

2079/80 05/02/2023 - 15:37 PDF icon minute15.pdf

आ ब २०७९ /८० को कार्यपालिकाको १४ न बैठक निर्णय

2079/80 04/26/2023 - 17:09 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं १४ माइन्युट.pdf

आ ब २०७९ /८० को कार्यपालिकाको १३ न बैठक निर्णय |

2079/80 02/28/2023 - 11:10 PDF icon n13.pdf

आ ब २०७९ /८० को कार्यपालिकाको १२ न बैठक निर्णय |

2079/80 02/28/2023 - 11:08 PDF icon jpg2pdf (3).pdf

आ ब २०७९ /८० को कार्यपालिकाको ११ न बैठक निर्णय |

2079/80 02/28/2023 - 11:05 PDF icon n11.pdf

आ ब २०७९ /८० को कार्यपालिकाको १० न बैठक निर्णय |

2079/80 02/28/2023 - 11:02 PDF icon n10.pdf

आ ब २०७९ /८० को कार्यपालिकाको ९ न बैठक निर्णय |

2079/80 11/07/2022 - 12:19 PDF icon n9.pdf

Pages