FAQs Complain Problems

सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता

आवश्यक पर्ने कागजातहरु: 

१) निवेदन पत्र

२) अदालतबाट सम्बन्ध बिच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि

३) पतिपत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपि १/१ प्रति

४) केटाको स्थायी ठेगना सम्बन्धित वडाको हुनु पर्ने

 

सेवा सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रिया: 

१) सम्बन्ध विच्छेद भएको पति वा पत्नीले सूचना फाराम भरी सूचना दिने ।

२) घटना घटेको ३५ दिन नाघेको भए तोकिएको शुल्क बुझाउने

३) तोकिएको ढाँचामा दर्ता गरी दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने

 

सेवा प्रदान गर्ने अधिकारी :  वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सचिव,  सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी

लाग्ने दस्तुर.निशुल्क

लाग्ने समय: सोही दिन,  सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र 

कैफियत: ३५ दिन १०० जरिमाना 

आर्थिक वर्ष: