FAQs Complain Problems

विवाह दर्ता

आवश्यक पर्ने कागजातहरु: 

१) निवेदन पत्र

२) दुलाहा(दुलहीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३) दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाईको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

 

सेवा सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रिया: 

१) दुलाहा दुलही दुवै उपस्थित भई सूचना दिने

२) घटना घटेको ३५ दिन नाघेको भए तोकिएको शुल्क बुझाउने

३) तोकिएको ढाँचामा दर्ता गरी दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने

 

सेवा प्रदान गर्ने अधिकारी :  वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सचिव,  सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी

लाग्ने दस्तुर. निशुल्क

लाग्ने समय: सोही दिन,  सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र 

कैफियत: ३५ दिन १०० जरिमाना 

आर्थिक वर्ष: