FAQs Complain Problems

बसाई सराई जाने/आउने दर्ता

आवश्यक पर्ने कागजातहरु: 

१) निवेदन पत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

२) बसाई सराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयबसाईसराईको कागजात

३) जहाँ जाने हो त्यस ठाउँको लालपूर्जा र जुन ठाउँमा आउनेको पनि पेश गर्नुपर्ने

४) बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाई सराई गरी ल्याएको प्रमाणपत्र 

५) जाने/आउने सबै व्यक्तिको नागरिकता र जन्मदर्ताको प्रतिलिपि

६) चालु आ.व. सम्म घर जग्गा र मालपोत कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

 

सेवा सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रिया: 

१) घटना घटेको ३५ दिन भित्र सपरिवारको बसाई सराई भए परिवारको मूख्य व्यक्तिले सूचना दिने

२) एकजनाकोमात्र बसाई सराई भए निजले सूचना दिने

३) घटना घटेको ३५ दिन नाघेको भए तोकिएको शुल्क बुझाउने

४) तोकिएको ढाँचामा दर्ता गरी दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ।

 

सेवा प्रदान गर्ने अधिकारी : वडा सचिव

लाग्ने दस्तुर. निशुल्क

लाग्ने समय: सोही दिन,  सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र 

कैफियत: ३५ दिन १०० जरिमाना 

आर्थिक वर्ष: