क्याटलग-ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाटल सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना(मिति २०७५-१०-१७ गते नेपाल समाचार पत्र दैंनिकको पत्र नं ८ मा प्रकाशित)