FAQs Complain Problems

अन्य कार्यालयको माग अनुसार विवरण खुलाई पठाउने कार्य

आवश्यक पर्ने कागजातहरु: 

१) निवेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 

२) कार्यालयको पत्र  

३) विषयसँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरु 

 

सेवा सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रिया: 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

३) पत्र दर्ता गर्ने

४) तोकिएको कर्मचारीले विवरण तयार गर्ने

५) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

 

सेवा प्रदान गर्ने अधिकारी :  वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सचिव,  सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी

लाग्ने दस्तुर. रु ३०० 

लाग्ने समय: सोही दिन,  सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र 

आर्थिक वर्ष: