FAQs Complain Problems

अंगिकृत नागरिकता सिफारिस

आवश्यक पर्ने कागजातहरु: 

१) निवेदन पत्र र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार 

२) साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारवाही चलाएको पुष्टि गर्ने कागजातहरु 

३) नेपालमा १५ वर्षदेखि कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 

४) वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित देशको आधिकारिक प्रमाणपत्र

५) नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाण कागजातहरु 

६) पासपोर्ट साईजको फोटो ३ प्रति 

७) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 

८) सर्जमिन मुचुल्का

 

सेवा सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रिया :

१) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने 

३) निवेदन दर्ता गर्ने 

४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने, काननी राय आवश्यक भएमा राय सोध्ने 

५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने 

६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने 

७) अनुसूची ८ को ढाँचामा नागरिकता सिफारिसको अभिलेख राख्ने ।

 

सेवा प्रदान गर्ने अधिकारी :  वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सचिव,  सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी

लाग्ने दस्तुर. रु ५ ०० 

लाग्ने समय: सोही दिन,  सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक वर्ष: