Flash I and Flash II School Census अन्तर्गत Electronic Based School Level IEMIS तथ्याङक अद्यावर्धीकरण र ब्यवस्थापन सम्वन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: