शिक्षकहरुकाे सम्पती विवरण बुझाउने सम्वन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: